Behandlingsfamiljer

En behandlingsfamilj är ett bättre alternativ än
HVB-hem eller institutionsvård. 
Våra behandlingsfamiljer erbjuder kvalitativa familjehemsplaceringar för barn och ungdomar med normbrytande beteenden eller andra antisociala problem. Vi tar emot barn och unga som har utsatts för olika trauman och svåra omständigheter i sin uppväxt, där föräldrar av olika skäl inte förmått tillgodose nödvändiga behov av omsorg, trygghet, känslomässigt stöd och tydliga gränser. Barn som har upplevt fysisk bestraffning, familjevåld eller andra övergrepp kan ha svårt att skapa bärande relationer.

Placeringar i behandlingsfamiljer sköts av vårt systerföretag Svenska Behandlingsfamiljer, Svenska Behandlingsfamiljer AB.
Kontakta Katarina Andersson, Placeringsansvarig: 0728 57 22 11,
eller per mail [email protected]


Behandlingsfamiljer - Från teori till praktik

Insatsen bedrivs i en traditionell hemmiljö där behandlingsfamiljen är basen och står för en stor del av det vardagliga förändringsarbetet med den unge. En vuxen är hemma på heltid och insatsen är tidsbestämd. Familjen får stöd, utbildning och regelbunden behandlingsinriktad handledning. Behandlingsfamiljen har tillgång till krishantering av teamets samordnare dygnet runt.

I uppdraget ingår att erbjuda barnet skydd, ge fysisk, social, känslomässig och utvecklingsmässig omsorg samt ett tryggt vardagsliv. Detta är basala och viktiga förutsättningar för att kunna utvecklas till en sund och självständig individ och för att få tid till läkning och återhämtning. Behandlingsföräldern ska vara en god förebild och lära ut specifika strategier utformade för att minska barnets problematik, främja dess utveckling och minska dysfunktionella beteenden.

Varje enskild placerad barn eller ungdom har en individuell behandlings-/genomförandeplan som genomförs och följs upp fortlöpande.
I uppdraget är behandlingsfamiljen en viktig del i det professionella teamet runt den placerade. Teamet utgörs av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Dessa erbjuder kvalificerade lösningar och stöd utifrån den unges individuella behov och exempelvis inlärningsförmågor. Alla insatser koordineras och följs upp av samordnaren. 

Samtliga medlemmar i teamet har en tydlig och strukturerad rollbeskrivning och arbetet präglas av ett lösningsfokuserat och pedagogiskt arbetssätt. Alla insatser är individuellt anpassade till varierande kognitiva eller perceptiva förutsättningar att ta till sig kunskaper och information. Alla interventioner är terapeutiska och pedagogiska och syftar till att hjälpa familjer att lära sig nya och mer funktionella sätt att relatera till. Vissa interventioner har en mer uttalad, undervisande karaktär än andra. Det kan exempelvis handla om att finna lämpliga verktyg för att hjälpa familjen att kunna kommunicera bättre och på ett annorlunda vis. Om andra insatser därutöver krävs samverkar teamet med andra aktörer, exempelvis barnpsykiatrin och sjukvården.